Ochrana súkromia a osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V texte nižšie uvádzame informácie o tom, aké osobné údaje získavame od zákazníkov na našej internetovej stránke www.kadurovci.sk (ďalej len „internetová stránka“), za akých podmienok tieto údaje spracúvame a tiež aké sú práva zákazníkov v súvislosti s týmto spracúvaním.

Okrem osobných údajov, ktoré nám poskytnú priamo zákazníci, rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj my získavame rôzne technické informácie od návštevníkov našej internetovej stránky, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. cookies. Viac o podmienkach spracúvania týchto údajov uvádzame v časti “Cookie pravidlá“.

1. Osobné údaje, účel a právny základ spracúvania

1.1 Kúpna zmluva

Osobné údaje kupujúceho, ktoré uvedie v objednávke pri nákupe na našej internetovej stránke, konkrétne meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, doručovacia adresa, objednaný tovar a údaje na vykonanie platby, spracúvame za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy, čo zahŕňa najmä:
•    vybavenie objednávky, spracovanie platby a dodanie tovaru, 
•    zaslanie oznámenia o stave objednávky resp. o stave doručovania tovaru,
•    vrátenie tovaru resp. vrátenie platby v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a 
•    vybavenie reklamácie v prípade uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim.
Poskytnutie osobných údajov na tento účel je povinné; pokiaľ nám kupujúci neposkytne potrebné osobné údaje, kúpna zmluva nemôže byť uzavretá.
 
1.2 Zákaznícky účet

Za účelom zjednodušenia nakupovania sa kupujúci resp. potenciálny kupujúci (ďalej len „zákazník“) môže na našej internetovej stránke zaregistrovať a vytvoriť si zákaznícky účet. Pri registrácií uvedie svoje meno, priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo, doručovaciu adresu a prístupové heslo. Tieto osobné údaje spracúvame so súhlasom zákazníka, ktorý nám udelil registráciou, a to za účelom vytvorenia a spravovania osobného účtu zákazníka, čo zahŕňa najmä:
•    uloženie osobných údajov zákazníka na našej internetovej stránke pre prípadné ďalšie nakupovanie (zaregistrovaný zákazník nemusí pri každej objednávke zadávať svoje údaje, stačí prihlásenie do zákazníckeho účtu),
•    poskytnutie prehľadu o histórii objednávok zákazníka na našej internetovej stránke,
•    možnosť ukladania výrobkov do nákupného košíka,
•    možnosť hodnotenia zakúpených výrobkov, a
•    poskytnutie informácie o stave bodov vo vernostnom klube,
•    .
Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Osobné údaje uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu, t.j. po dobu trvania registrácie zákazníka resp. jeho zákazníckeho účtu na našej internetovej stránke. Ak si zákazník želá zrušenie zákazníckeho účtu, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať v zmysle čl. 2.2 nižšie. Zákazník tiež môže svoj účet zrušiť sám priamo na internetovej stránke www.trendymoda.sk v sekcii Moj profil.

Zákazníkovi, ktorý na našej internetovej stránke uskutočnil nákup tovaru, posielame žiadosť o poskytnutie súhlasu na zasielanie newsletteru. Zákazník má možnosť odoberanie newslettera kedykoľvek zrušiť uplatnením námietky proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu . 

2. Uchovávanie osobných údajov
2.1 Doba uchovávania


Osobné údaje neregistrovaných kupujúcich, ktoré zadali pri jednorazovom nákupe na našej internetovej stránke, uchovávame po dobu potrebnú na splnenie všetkých práv a povinnosti z kúpnej zmluvy, max. po dobu 24 mesiacov od doručenia tovaru kupujúcemu (t.j. do uplynutia záručnej doby na tovar).


2.2 Odvolanie súhlasu

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené na súhlase zákazníka (čl. 1.2 vyššie), uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu. Ak si zákazník želá ukončenie tohto spracúvania, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu  na adresu info@kadurovci.sk. V prípade odvolania súhlasu okamžite ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov zákazníka a vymažeme ich, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Poskytovanie a prenos osobných údajov
Osobné údaje zákazníkov neposkytujeme ani nesprístupňujeme žiadnej tretej osobe okrem sprostredkovateľov, ktorí pre nás zabezpečujú plnenie zmluvných povinností a súvisiacich služieb. Tieto osoby vykonávajú určité činnosti v našom mene, a to doručovanie objednaného tovaru zákazníkom,  správu internetovej stránky a eshopu, správu databázy zákazníkov, vedenie účtovníctva, monitorovanie a analýza aktivity zákazníka na našej internetovej stránke (Google AdWords, Facebook, atď.). Tieto spoločnosti budú mať prístup k osobným údajom nevyhnutným na vykonávanie týchto činností, nemôžu ich však použiť na žiadne iné účely a sú povinné tieto osobné údaje spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi.

3.1 Právo na prístup, opravu a doplnenie

Zákazník má právo kedykoľvek požadovať potvrdenie o tom, či jeho osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu osobných údajov) a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa prijatia takejto žiadosti.

V prípade nesprávnych alebo neúplných údajov má zákazník právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Aktualizáciu údajov, ktoré zákazník zadal pri registrácii, môže vykonať aj sám po prihlásení do svojho zákazníckeho účtu.

3.2 Právo na výmaz a obmedzenie spracúvania

Okrem odvolania súhlasu (ako je uvedené v čl. 2.2 vyššie) má zákazník právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
•    osobné údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely,
•    zákazník namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
•    osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo
•    osobné údaje musia byť vymazané, aby sme splnili zákonnú povinnosť,
•    pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ďalej, zákazník má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak
•    napadne správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti,
•    osobné údaje boli spracúvané nezákonne (namiesto požadovania ich vymazania), alebo
•    už nepotrebujeme osobné údaje na vyššie uvedené účely, ale zákazník ich potrebuje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
•    zákazník namieta voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu, a to počas overovania, či je daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

3.3 Právo na prenosnosť

Osobné údaje zákazníka, ktoré poskytol pre účely plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu a ktoré sa spracúvajú automatizovanými prostriedkami, môže nechať preniesť inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

3.4 Právo namietať

Zákazník má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme príslušné osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebude daný nevyhnutný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Zákazník má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. V prípade takejto námietky prestaneme príslušné osobné údaje na také účely spracúvať.

3.5 Právo podať sťažnosť

Zákazník má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava (www.dataprotection.gov.sk), ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s GDPR.

4. Bezpečnosť osobných údajov

Na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad šifrovanie nazbieraných dát a bezpečný prenos pomocou SSL certifikatu. Tieto bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované a priebežne optimalizované tak, aby udržali krok s technologickým pokrokom.

Kontaktné miesto pre dotknutú osobu:
Emailová adresa: info@kadurovci.sk
Telefónne číslo: 0902 286 989
7. Platnosť a aktualizácie
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 1.6.2019.

Naše procesy spracúvania a ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a revidujeme a preto môžeme z času na čas tieto Zásady ochrany osobných údajov aktualizovať. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, budeme o tom zákazníkov informovať. Aktuálne platná verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na našej internetovej stránke.